Δημοτικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα στοιχεία επικοινωνίας

ΟΝΟΜΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ