ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο  Δήμος Ακτίου Βόνιτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην  απευθείας  ανάθεση  για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, καλεί εφόσον επιθυμείτε να καταθέσετε σχετική προσφορά μέχρι  14/03/2018  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00 πμ, σύμφωνα  µε :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118  και την παρ.3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016.

3)Την  υπ΄αριθ  264/2019  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού   5.996,02 ευρώ.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 5.996,02 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ