ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  AKTIOY-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 "Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

(Α΄133)" και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 (Α΄43).

 

2. Τις αριθ.13/2019, 14/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ' αυτή συνδυασμοί υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων κοινότητας και προέδρων κοινοτήτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

 

3. Tο υπ’ αρίθ.253/2019 έγγραφο του Προέδρου Πρωτοδικών Λευκάδας

 

Γνωστοποιούμε ότι

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ