ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Α΄87), όπως ισχύει.

2. Τις υπ’ αριθ. 220/2019 (Γεν.Ειδ. 1258/2019), 227/2019  (Γεν.Ειδ. 1265/2019) και 234/2019 (Γεν.Ειδ. 1274/2019) αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών με την οποία ανακηρύχθηκαν για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 οι αναφερόμενοι σ' αυτήν υποψήφιοι συνδυασμών υποψηφίων Περιφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ