Διακοπή μαθημάτων στο Νηπιαγωγείο Παλαίρου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, λόγω αυξημένων κρουσμάτων εποχικής γρίπης

                                                                                                                                   

           ΘΕΜΑ: «Διακοπή μαθημάτων στο Νηπιαγωγείο Παλαίρου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, λόγω αυξημένων κρουσμάτων εποχικής γρίπης».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 6/2020

Ο Δήμαρχος Ακτίου - Βόνιτσας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για τις αρμοδιότητες Δημάρχου.
  2. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/7-6-2010 τ. Α’ )
  3. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010΄
  4. Την αρίθ.76/2019 και με αριθ.πρωτ.10063/02-09-2019 (ΑΔΑ:9Ο83Ω6Ζ-ΕΥΚ) απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων»,
  5. Τα αυξημένα κρούσματα εποχιακής γρίπης στο Νηπιαγωγείο Παλαίρου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

-  Τη διακοπή των μαθημάτων  την Τετάρτη 29/01/2020, την Πέμπτη 30/01/2020 και την Παρασκευή 31/01/2020 στο Νηπιαγωγείο Παλαίρου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για λόγους αυξημένων κρουσμάτων της εποχικής γρίπης

 

 

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ