ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ"

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ"

      ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοίνωση για δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, για την επιλογή των μελών επιτροπής διαγωνισμού

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων:

1. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016  και

2. Της ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29/12/2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή δύο (2) τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση έργου (τακτικά και αναπληρωματικά) της παρ. 9α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή τεχνικών υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ., με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση έργο, ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού 260.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24%.

Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση της οδοποιίας σε διάφορες θέσεις εντός του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Οδοποιία η οποία λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που είχαν προκλήθεί στο παρελθόν έχει υποστεί μεγάλες λειτουργικές ζημιές και εγκυμονεί ο κίνδυνος της ασφάλειας πεζών και οχημάτων αλλά και η αδυναμία προσέγγισης εγκαταστάσεων και οικιών σε ορισμένες περιπτώσεις.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την  6/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ., μέσω της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr. , σύμφωνα με την παρ. 5.3 του άρθρου 5 της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4841/29.12.2017.

 

                                                      O ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

    

                                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

 

 

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ