Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Σε Δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποχρεούνται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3213/31.12.2003, μεταξύ άλλων οι εξής:

1. Αιρετοί  - Μέλη Επιτροπών

2. Υπάλληλοι

Ειδικότερα:

Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη των δημαρχιακών επιτροπών (η Δημαρχιακή Επιτροπή μετέπειτα με τον ν.3852/2010, αντικαταστάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής), καθώς και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, κοινοτήτων και δήμων και κοινοτήτων.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τις προμήθειες, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, καθώς επίσης οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές Προμηθειών. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών, στους ανωτέρω φορείς και υπό τον ίδιο περιορισμό ποσού, καθώς και οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών διαγωνισμού και εισηγήσεων ανάθεσης έργων των φορέων, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του N. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄) και του π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α΄), εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. (περίπτωση ι άρθρο 1 του Ν. 3213/31.12.2003).

Σύμφωνα με τον ν.3212/2003 (ΦΕΚ Α309), οι αιρετοί πρέπει να έχουν καταθέσει στον Άρειο Πάγο τη δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης σε διάστημα 90 ημερών από την ορκωμοσία τους και μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους που διατηρούν το αξίωμά τους, όπως επίσης και τρία (3) χρόνια μετά που το έχουν απολέσει.

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 61 του Ν.3852/2010, "Πρόγραμμα Καλλικράτης" ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως αναφέρονται: "Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής") και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (όπως αναφέρονται: "Σύνθεση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής") είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.  Η παραπάνω διάταξη ισχύει από 1.1.2011.

 

Δηλώσεις Περουσιακής Κατάστασης Αιρετών

  •