Αντιδήμαρχοι

Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, με θητεία από 01-03-2017 μέχρι 31-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Θεόδωρο Στούπα του Σταμούλη, με τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου:

 •  Την λειτουργία και τον συντονισμό: α) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, β) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών γ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς του προσωπικού αυτών. 
 •  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 •  Η ευθύνη προστασίας του συνόλου της δημοτικής περιουσίας.
 •  Η ευθύνη υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων και όλων των σχετικών παραστατικών των χρηματικών ενταλμάτων και πιο συγκεκριμένα: Αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν σε απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών και εργασιών, κάθε είδους συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων, καθώς και των συμβάσεων απευθείας αναθέσεων έργου, εργασίας ή προμήθειας.
 •  Η ευθύνη χορήγησης αδειών και τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 •  Η ευθύνη για την εφαρμογή των νόμων, διατάξεων και κανονισμών σχετικά με την έκδοση ή ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικού ενδιαφέροντος, χρήσης μουσικών οργάνων, λούνα πάρκ, τσίρκο και παρεμφερών εκδηλώσεων.
 • Η ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων.
 • Τον έλεγχο λειτουργίας Τ.Ο.Ε.Β.
 • Η ευθύνη για θέματα Πολιτικής Προστασίας.
 • Η ευθύνη για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Συντήρηση και λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων. 
 • Η ευθύνη για τη περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων.
 • Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης, άρδευσης και Αποχέτευσης – Διαχείριση προσωπικού.
 • Η ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των προμηθειών του Δήμου και της αποθήκης υλικών.
 • Η ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας του δημοσίου ηλεκτροφωτισμού.
 • Η ευθύνη επέκτασης ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
 • Η ευθύνη παρακολούθησης, συντήρησης, καλής λειτουργίας και συμπλήρωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου.
 • Η ευθύνη για θέματα Κοινωνικής Συνοχής, Υγείας, Πρόνοιας και Προστασίας του Πολίτη.
 • Την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας. 
 • Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

2. Την Παναγιώτα Πανταζή του Δημοσθένη, με τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο για όλες τις Δημοτικές Ενότητες :

 

 • Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Η ευθύνη θεμάτων σχολικής στέγης, η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.
 • Η ευθύνη εκτέλεσης προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Η ευθύνη εξοπλισμού, συντήρησης και λειτουργίας των παιδικών χαρών και αθλοπαιδιών.
 •   Η μέριμνα για τη συντήρηση, αξιοποίηση, προστασία και σωστή διάθεση και λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου.
 • Η ευθύνη σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
 • Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου – Διαχείριση προσωπικού.
 • Η ευθύνη τουριστικής προβολής του δήμου.
 • Η ευθύνη συντονισμού των ενεργειών για την οργάνωση, ευταξία και σωστή λειτουργία των λαϊκών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, κλπ.
 • Η ευθύνη συγκρότησης Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών, παζαριών, κλπ, για τη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων του Δήμου.
 •  Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
3. Τον Φρεδέλο Κωνσταντίνο του Δημητρίου  με τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Παλαίρου:
 •   Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική ενότητα.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα
 • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις  δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 • Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά την Δημοτική Ενότητα.
 •  Έχει την ευθύνη για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Δημοτική Ενότητα Παλαίρου.
 • Συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην υπεύθυνους Αντιδημάρχους για θέματα αρμοδιότητάς τους στην Δημοτική Ενότητα Παλαίρου όπως π.χ. επίβλεψη και λειτουργία Υπηρεσιών άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.
 • Η ευθύνη επίβλεψης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, ΧΥΤΥ, Βιολογικού και ανακύκλωσης στην Δ.Ε. Παλαίρου.
 • Η ευθύνη για θέματα Κοινωνικής Συνοχής, Υγείας, Πρόνοιας και Προστασίας του Πολίτη στην Δ.Ε. Παλαίρου
 •  Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
4. Τον Προδρομίτη Σωτήριο του Νικολάου με  τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος:
 •      Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική ενότητα.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα.
 • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις  δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 • Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά την Δημοτική Ενότητα.
 • Έχει την ευθύνη για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Δημοτική Ενότητα Παλαίρου.
 • Συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην υπεύθυνους Αντιδημάρχους για θέματα αρμοδιότητάς τους στην Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος όπως π.χ. επίβλεψη και λειτουργία Υπηρεσιών άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.
 • Η ευθύνη επίβλεψης και λειτουργίας του ΧΑΔΑ, Βιολογικού και ανακύκλωσης στην Δ.Ε. Μεδεώνος.
 • Η ευθύνη για θέματα λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων στη Δ.Ε. Μεδεώνος
 • Η ευθύνη για θέματα Κοινωνικής Συνοχής, Υγείας, Πρόνοιας και Προστασίας του Πολίτη στην Δ.Ε. Μεδεώνος
 • Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

5.Στους ανωτέρω Αντιδημάρχους παρέχεται πέρα των ανωτέρω και η εξουσιοδότηση για την υπογραφή εγγράφων της αρμοδιότητάς τους.

6. Οι  ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκλησή τους από τη θέση του Αντιδημάρχου, πριν την λήξη της θητεία τους είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

7. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος  κ. Θεόδωρος Στούπας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα Παναγιώτα Πανταζή.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Θεόδωρου Στούπα τα καθήκοντά του ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Πανταζή και αντίστροφα.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Φραδέλου τις αρμοδιότητές του ασκεί η Παναγιώτα Πανταζή.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Σωτήριου Προδρομίτη τα καθήκοντά του ασκεί ο κ. Θεόδωρος Στούπας.

8. Από τους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν η κα Παναγιώτα Πανταζή και ο κ. Κων/νος Φραδέλος, ενώ δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία ο κ. Θεόδωρος Στούπας και ο κ. Σωτήριος Προδρομίτης.

9. Οι παραπάνω αντιδήμαρχοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει:

α) Να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του Δημοτικού και Δημοσίου συμφέροντος. β) Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος. γ)Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με θέματα του Δήμου.δ) Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει την διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς. ε)Να συνεργάζονται μεταξύ τους, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

10. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και να κοινοποιηθεί σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.