«Διακοπή μαθημάτων σε σχολεία του Δήμου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών».

ΘΕΜΑ: «Διακοπή μαθημάτων σε σχολεία του Δήμου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 3/2019

Ο Δήμαρχος Ακτίου - Βόνιτσας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για τις αρμοδιότητες Δημάρχου.
  2. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/7-6-2010 τ. Α’ )
  3. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
  4. Τον παγετό και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Μεδεώνος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

 

Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας!

Νέα ΕΣΠΑ